PROIECTANT SUCEAVA

Ghid complet pentru obtinerea unei autorizatii de construire si demararea lucrarilor

 

Lucrarile de constructii sunt permise numai pe baza unei autorizatii de construire, dupa cum reglementeaza Legea nr.50/1991. 

Potrivit acestui act normativ, autorizatia de construire se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil (teren si/sau constructii), cu respectarea prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. 

Autorizatia de construire este practic actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

Conform art. 3 din Legea 50/1991 republicata, autorizatia de construire se elibereaza pentru:

 • Lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11;
 • Lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;
 • Lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
  Imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
 • Lucrari de forjare si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastierem sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari de suprafata sau subterane;
 • Lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost organizate o data cu acestea;
 • Organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
 • Lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
 • Cimitire – noi si extinderi.

Art. 11, alin. (1): Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora:

• Reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
• Reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
• Reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
• Zugraveli si vopsitorii interioare;
• Zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
• Reparatii si inlocuiri la pardoseli;
• Reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
• Lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
• Lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor prevazute la art, 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
• Lucrari de forjare si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;

In vederea obtinerii unei autorizatii de construire trebuie sa se depuna un dosar la primarie care sa contina:

 • cerere de eliberare a autorizatiei de construire
 • certificatul de urbanism
 • toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism
 • proiectul pentru autorizatia de construire
 • actele de proprietate asupra terenului (titlu de proprietate, act de vanzare-cumparare)
  chitanta de achitare a taxei de autorizare
 • declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului

Autorizatia de construire

Pentru a obtine autorizatia de construire, solicitantul sau un reprezentant Proiectant Suceava va depune, in acest sens, o cerere la primaria pe raza careia se afla terenul unde urmeaza sa se realizeze constructia.

Odata cu cererea pentru emiterea autorizatiei, solicitantul sau un reprezentant al echipei Proiectant Suceava va depune si o documentatie ce trebuie sa cuprinda urmatoarele:

a) certificatul de urbanism – demersurile pentru obtinerea certficatului de urbanism pot fi intreprinse si de catre reprezentantii Arhitect Suceava;
b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel – documentele pot fi solicitate si obtinute si de catre echipa Proiectant Suceava;
d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism – echipa Proiectant Suceava poate intreprinde si demersurile necesare obtinerii acestor avize;
c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – specialistii nostri realizeaza proiecte  personalizate in functie de cerintele fiecaruia;
e) dovada privind achitarea taxelor legale.

1. Certificat de Urbanism

Primul pas pentru obtinerea autorizatiei de construire este solicitarea certificatului de urbanism, pe care il elibereaza primaria de care apartine terenul pe care doriti sa construiti.

Pentru eliberarea unui certificat de urbanism se depune la primarie un dosar ce trebuie sa contina:

 • Copie dupa buletinul beneficiarului;
 • Copie dupa titlul de proprietate (contract de vanzare-cumparare);
 • Plan de situatie cadastral
 • Plan de incadrare in zona
 • Extras de carte funciara
 • Formular tip oferit de catre primarie.

Dupa depunerea acestui dosar, primaria trebuie sa emita certificatul de urbanism (legal termenul maxim este 30 de zile).

Certificatul de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor societati / regii:

 • Oficiul de cadastru – Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (daca este in zona agricola)
 • Compania Nationala Apele Romane – exploatare retele de apa, canal
 • Electrica – exploatare retele electrice
 • Distrigaz – exploatare retele de gaze naturale
 • Salubritate – Avizul de la salubritate nu e altceva decat un contract cu o firma de salubrizare
 • Romtelecom – retele telefonice
 • Pompieri – aparararea impotriva incendiilor
 • Apararea Locala Antiaeriana – apararea civila
 • Directia de Sanatate Publica –SANEPID – sanatatea populatiei
 • Admininistatia drumurilor si podurilor
 • Politia – daca terenul se afla intr-o zona speciala
 • Autoritatea romana de aviatie – daca terenul se afla in proximitatea unui aeroport
  MApN, SRI – daca terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar
 • Ministerul culturii si cultelor – daca terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de interes arheoloic
 • Ministerul Apelor si Protectiei Mediului – protectia mediului

Pentru obtinerea unui certificat de urbanism va rugam ne contactati!

Contacteaza-ne!

2. Proiectul pentru autorizatia de construire (PAC)

Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si proiectele tehnice executate de Proiectant Suceava, pe baza carora se intocmesc acestea, se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:

a) de Arhitect / Proiectant Suceava cu diploma recunoscuta de statul roman (membru OAR cu drept de semnatura), pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;
b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partile de inginerie in domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si subterane, precum si la instalatiile aferente acestora;
c) de conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru cladiri de importanta redusa si aflate in afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

Acest proiect executat de proiectant suceava cuprinde trei parti:

 • proiectul de arhitectura
 • proiectul de rezistenta
 • proiectele de instalatii

Pentru a solicita o oferta de pret pentru intocmirea unui proiect va rugam ne contactati!

Contacteaza-ne!

3. Procedura eliberarii autorizatiei de construire

Procedura eliberarii autorizatiei de construire este, pe scurt, urmatoarea:

1. Solicitantul sau un reprezentant al Arhitect Suceava depune cererea impreuna cu toate actele necesare la registratura primariei sau consiliului judetean (dupa caz);
2.  Cererea este analizata;
3.  Cererea se restituie in 5 zile, daca nu este adresata corect, nu este completata corect, solicitantul nu a platit taxa, nu se poate identifica terenul;
4. Daca nu intervine niciuna din situatiile de la punctul 3, cererea se retine pentru eliberarea Autorizatiei de Construire;
5. Eliberarea Autorizatiei de Construire se va face in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acesteia.

Conditii care pot fi puse de emitent:

 • Amplasare, destinatia, alcatuirea functionala si constructive, infatisarea constructiei
 • Utilizarea domeniului public
 • Protejarea proprietatilor particulare din vecinatate
 • Protectia mediului
 • Prevenirea si stingerea incendiilor(toate avizele necesare pot/vor fi obtinute de reprezentantii Proiectant Suceava)

Pentru depunerea dosarului de catre Proiectant Suceava in vederea obtinerii autorizatiei de construire va rugam ne contactati!

Contacteaza-ne!

6.  Cu 5 zile inainte de inceperea lucrarilor, titularul (beneficiarul) anunta in scris emitentul;
7.  Cu 30 de zile inaintea inceperii lucrarilor, titularul anunta in scris Inspectoraratul de Stat in Constructii;
8.  Inscrierea in Registrul Autorizatiilor de Construire (se face de catre administratia publica locala emitenta);
9.  Autorizatia de construire se semneaza de catre presedintele Consiliului Judetean sau de Primar (dupa caz), de Secretar si de Arhitectul Sef sau de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.